صفحه اصلی آذربایجان می گویند در جهنم مارهایی وجود دارد که انسان از ترس آنها به اژدها پناه می برد!/محراب مقصود زاده