صفحه اصلی آذربایجان نامه کانون مدافعان حقوق بشر به گزارشگر ویژه سازمان‌ملل: اعتراض به تبعید گسترده زندانیان سیاسی