صفحه اصلی آذربایجان نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس؛ سونامی بیکاری تا آخر مهرماه ایجاد می شود