صفحه اصلی آذربایجان نرخ بیکاری در آذربایجان‌غربی به 14.9 رسید