صفحه اصلی آذربایجان نماینده هشترود و چاراویماق: اکثر روستاهای هشترود و چاراویماق حتی جاده خاکی هم ندارند