صفحه اصلی آذربایجان نماینده همدان: در همه وزارتخانه ها فساد وجود دارد