صفحه اصلی آذربایجان نماینده کلیبر: فقط نخاله‌های معادن نصیب آذربایجان می‌شود