صفحه اصلی آذربایجان هرجلسه مجلس ایران بیش از ۵ میلیارد تومان هزینه دارد