صفحه اصلی آذربایجان هوای تبریز و اورمیه برای گروههای حساس «ناسالم» شد