صفحه اصلی حقوق بشر وضعیت مدارس آذربایجان یک قرن پس از افتتاح اولین مدرسه در تبریز – ابراهیم ساوالان