صفحه اصلی آذربایجان وضعیت کارگران فصلی اورمیه: یک‌ماه بیکاری در برابر تنها «5 روز کار»