صفحه اصلی آذربایجان پروفسور عزیز سانجار و رئیس شورای آموزش عالی ترکیه از شوشا دیدن کردند