صفحه اصلی آذربایجان پورمحمدی به تاسیس شدن دانشگاه تبریز در زمان فرقه دمکرات آذربایجان اقرار کرد