صفحه اصلی حقوق بشر کودکان بازمانده از تحصیل، واقعیت خاموش