صفحه اصلی آذربایجان نیمی از کودکان کار استان زنجان در سن ۱۲ تا ۱۴ سال هستند