صفحه اصلی مقالاتسیاسی،اجتماعی گزارشات سیاحان اروپایی از ایران در قرون گذشته در خصوص زبان اهالی آن