صفحه اصلی آذربایجان ۸۴ سال قبل در چنین روزی با تقسیم ایران به ۱۰ استان تقسیم تورکها و سایر اتنیک‌ها کلید خورد!