صفحه اصلی حقوق بشر «تبریز ۲۰۱۸» آرزوهای شیرینی که داشتیم و خاطرات تلخی که ماند/ حتی یک درصد از اعتبارات مصوب در سفر استانی رئیس‌جمهور محقق نشده است