صفحه اصلی مقالات ائتنوتوپونیم روستای آلپائوت( آلپهوت) بیجار گروس/خلیل مختاری نیا