صفحه اصلی آذربایجانآذربایجان جنوبی آمار تورم کمر شکن در مناطق محروم!