صفحه اصلی آذربایجانآذربایجان جنوبی آن ظلمهایی که در حق شهریار شد…