صفحه اصلی حقوق بشر ابراهیم‌ آسمانی: اگر ظرف یک روز وضعیت من مشخص نشود دست به اعتصاب غذا خواهم زد