صفحه اصلی حقوق بشر احکام ۷ نفر از متهمین به محاربه توسط شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز صادر شد