صفحه اصلی حقوق بشر ترکان بایات و ترکان قره پاپاق از نگاه آرشیو دولت ترکیه ( ۱۹۲۷ میلادی) – دکتر توحید ملک زاده