صفحه اصلی آذربایجان خانه توسعه آذربایجان: هست و نیست ۶ میلیون ساکن اطراف دریاچه ارومیه در معرض خطر جدی است