صفحه اصلی آذربایجان درآمد معادن آذربایجان‌شرقی باید به آذربایجان اختصاص یابد؛ تبعیض بس است!