صفحه اصلی آذربایجان در صورت خشک شدن دریاچه اورمیه، باید منطقه را تَرک کرد