صفحه اصلی آذربایجان سهند معالی از فعالین تُرک آذربایجانی به 10 ماه حبس تعزیری محکوم شد+ تصویر حکم