صفحه اصلی آذربایجان مسئولان اداره ثبت احوال: برای «آتاکان» شناسنامه صادر نمی‌کنیم بروید از خارج شناسنامه بگیرید!