صفحه اصلی آذربایجان یک سرباز آذربایجانی بر اثر انفجار مین در کلبجر پای خود را از دست داد