صفحه اصلی حقوق بشرتبعیض نژادی چرا اقلیت فارس‌نماها در ایران، همواره بر اکثریت تورکها حکومت میکند؟